Integritetspolicy GDPR


Integritetspolicy GDPR

Dataskyddsprinciper för Banprodukter Norden AB

Vi vill i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar den information som vi sparar om dig.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.
Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som vi erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål. Insamling och behandling av personuppgifter sker;

  • för att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad tjänst eller produkt
  • när du köper våra tjänster eller produkter
  • när den du köpt en tjänst eller produkt
  • för att hantera betalningar
  • för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick.

Personuppgifter som behandlas i dessa fall är namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Behandling avser exempelvis insamling, läsning, användning och radering av personuppgifter.

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddsregler. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex;

  • när det behövs för att fullgöra ett avtal när du köpt en produkt eller tjänst av oss.
  • när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller
  • när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra produkter.

Säkerhet

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler samt ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering.

Uppgiftsminimering

Vår grundläggande princip är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Uppdatering av personuppgifter

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan vända dig till oss för att meddela oss om ändringarna. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer vi att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part endast i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Du har också rätt att begära att få uppgifter vi har om dig ändrade ifall de skulle vara felaktiga.
I vissa fall, har du även rätt att begära att vi raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längst ner i detta dokument finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till Datainspektionen.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla din begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med lagstiftning och övriga bestämmelser.

Och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter.

Banprodukter Norden AB
Moje 107
785 30 Gagnef

e-post: admin@banprodukter.se

 

Ändring av integritespolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritespolicy. Den senaste versionen finns alltid upplagd på vår hemsida.
Denna policy är senast uppdaterad 2018-05-21.